Jõgeva valla koerte ja kasside pidamise eeskiri 

Väljaandja: Jõgeva Vallavolikogu   Vastu võetud 17.10.2013 nr 25 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 362 alusel. 

§ 1. Määruse reguleerimisala 

(1) Jõgeva valla koerte ja kasside pidamise eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab koerte ja kasside pidamise nõuded ning vastutuse nende rikkumise eest Jõgeva valla haldusterritooriumil. 

(2) Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile Jõgeva valla haldusterritooriumil elavatele, tegutsevatele ja viibivatele füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kelle omanduses või valduses (edaspidi omanik) on koer ja/või kass. Eeskirja nõudeid kohaldatakse ka kodustatud metslooma pidamisel. 

(3) Koerte ja kasside pidamisel tuleb lähtuda headest tavadest, loomapidamist reguleerivatest õigusaktidest ja käesolevast eeskirjast.

(4) Keelatud on rikkuda ükskõik millisel viisil eeskirjaga reguleerimata, kuid seadusest tulenevaid loomapidamisnõudeid.

(5) Eeskirjaga reguleerimata juhtudel otsustab üksikküsimused Jõgeva Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus). 

§ 2. Mõisted 

Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses: 1) omanik – isik, kellele koer või kass kuulub või kes õigussuhte alusel loomaomanikuga vastutab viimasele kuuluva koera või kassi eest; 2) omanikuta koer või kass – koer või kass, kes on identifitseerimata ja kelle omanikku pole võimalik tuvastada; 3) hulkuv koer või kass – omaniku tegevuse või tegevusetuse tõttu järelevalveta jäänud koer või kass; 4) avalik koht – territoorium, ehitis või ruum, mis on antud üldiseks kasutamiseks või mis tegelikult on üldkasutatav, samuti ühissõiduk. 

§ 3. Koerte ja kasside pidamise kord 

(1) Koera või kassi võib pidada omanikule kuuluvas või tema valduses olevas ehitises, ettevõttes või kinnisel territooriumil (tarastatud hoovid, aiad jne) nii, et oleks välistatud looma lahtipääsemine. Koera pidamisel ketis ei ole tarastamine kohustuslik. Looma pidamise koht peab vastama õigusaktides sätestatud veterinaarnõuetele ja loomapidamise tingimustele. 

(2) Omanik on kohustatud vajadusel tähistama sissepääsu tema omandis olevale territooriumile sildiga, mis informeerib koera olemasolust. Omanik peab tagama teiste territooriumi kaasomanike või õiguslikul alusel kasutajate ja nende külaliste ning ametiülesandeid täitvate isikute ohutu pääsu ja viibimise territooriumil.

(3) Jõgeva vallas on lubatud pidada ainult valla kantseleis nõuete kohaselt registreeritud koeri. Koera soetamisel tuleb ta registreerida 10 päeva jooksul. Kutsikad tuleb arvele võtta hiljemalt kuuenda elukuu jooksul. 

(4) Koera surmast, kaotsiminekust või võõrandamisest tuleb vallavalitsust informeerida 10 päeva jooksul. 

(5) Kasside registreerimine on vabatahtlik. 

(6) Looma registreerimisel antakse omanikule vastav tunnistus ja looma kaelarihmale kinnitatav registreerimisnumber. 

(7) Registreerimise eest tuleb omanikul tasuda vallavalitsuse poolt kehtestatud tasumäära alusel. Leht 2 / 2 Jõgeva valla koerte ja kasside pidamise eeskiri

(8) Omanik peab tagama looma vaktsineerimise loomataudide vastu ning järgima loomataudist teatamise nõudeid. 

§ 4. Koera või kassiga avalikus kohas viibimine

(1) Koera või kassi pidamine ei tohi häirida avalikku korda ja teiste isikute rahu. Avalikus kohas peab koeral kaelas olema registreerimisnumbriga varustatud kaelarihm ja koera tuleb hoida lühikese rihma otsas ning vajadusel suukorvistada (kui omanik ei suuda koera füüsiliselt kinni hoida või kui loom ei kuuletu omaniku käskudele). Ühistranspordis peab koeral olema suukorv, kassid ja sülekoerad peavad olema korvis või kastis. 

(2) Ilma rihmata võib koera avalikus kohas hoida ainult teenistuskohuste täitmisel vastavate ametkondade poolt (politsei, piirivalve, kaitsepolitsei jne) ja dresseerimiseks õppe-dresseerimisplatsil. 

(3) Omanik on kohustatud tagama oma looma reostuse kohese koristamise, kui see asub avalikus kohas. 

(4) Keelatud on loomi võtta kaasa kauplustesse, toitlustusasutustesse, üldkasutatavatesse supluskohtadesse, turule, spordi- ja laste mänguväljakutele ning muudesse rahvarohketesse paikadesse.

(5) Kategooriliselt on keelatud avalikus kohas viibida nakkusohtlikult haige loomaga. 

§ 5. Omanikuta või hulkuvate koerte ja kasside püüdmine, pidamine ja vajadusel eutanaasia teostamine 

(1) Omanikuta või hulkuvate koerte ja kasside püüdmist, pidamist ning eutanaasiat korraldab vallavalitsus Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatuid korras.

(2) Loom tagastatakse omanikule, kui viimane 14 päeva jooksul alates looma kadumisest pöördub vallavalitsuse või loomade püüdmisega tegelenud ettevõtte poole, suudab tõendada, et loom kuulub talle ning on nõus tasuma looma püüdmis- ja ülalpidamiskulud. 

(3) Eutanaasiat võib kohaldada ainult volitatud veterinaararst raskelt vigastatute, haigete või vanadusest nõtrade loomade suhtes. 

(4) Registreerimisnumbriga varustatud loomad tagastatakse koheselt nende omanikule. Omanik on kohustatud tasuma püüdmise kulud. 

(5) Omanik kannab täielikku vastutust temale kuuluva looma tekitatud kahjude eest, sh hammustamise puhul ravikulude hüvitamine. 

§ 6. Vastutus 

(1) Koerte ja kasside pidamise eeskirja rikkumise eest karistatakse kuni 100 trahviühiku suuruse rahatrahviga. 

(2) Sama teo eest, kui see põhjustas varalise kahju või inimesele tervisekahjustuse, karistatakse kuni 200 trahviühiku suuruse rahatrahviga. 

§ 7. Menetlus 

(1) Käesoleva eeskirja rikkumise eest kohaldatakse karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustikku. 

(2) Käesoleva eeskirja rikkumise kohtuväline menetleja on: 1) vallavalitsus; 2) Politsei- ja Piirivalveamet. 

§ 8. Rakendussätted

 Jõgeva Vallavolikogu 17. oktoobri 2002. a määrus nr 21 „Koerte ja kasside pidamise eeskirjad“ tunnistatakse kehtetuks. 

§ 9. Määruse jõustumine Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas. 

Alo Teder Volikogu esimees