13.02.2021 üldkoosoleku protokoll. Uue juhatuse valimine.

MTÜ KÄRDE KÜLA SELTSI ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Kärde mõisapark 13. veebruar 2021

Algus 12.00, lõpp 13.05

Juhataja Marve Millend

Protokollija Margit Alliksaar

Võtsid osa: 26 MTÜ KKS liiget, sh 7 volitust; 5 kogukonna liiget

Päevakord: 1. Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine

2. MTÜ Kärde Küla Seltsi 2020. majandusaasta aruande tutvustamine ja kinnitamine

3. MTÜ Kärde Küla Selts 2021 aasta tegevuste plaani tutvustus

4. MTÜ Kärde Küla Selts juhatuse liikmete valimine

5. Arvamused, ettepanekud ja teated

1. Koosoleku juhatajaks valiti ühehäälselt M. Millend ja protokollijaks M. Alliksaar.

2. Seltsi raamatupidaja P.Härma andis ülevaate Kärde Küla Seltsi 2020 majandusaasta aruande kohta. Kohalolijad tutvusid aruandega. Külaselts on jätkusuutlik oma majandustegevustes. Liikmemaksudest ja toetustest sõltuvalt saab ka edaspidi korraldada erinevaid üritusi. 31.12.2020 seisuga on MTÜ liikmeid kokku 46.

Otsustati: MTÜ Kärde Küla Selts 2020 aasta majandusaruanne kinnitada ja Äriregistrile esitada. Poolt: 26 inimest.

3. M.Millend tutvustas erinevaid tegevusi, mida külaselts on valmis korraldama:

A. koristustalgud „Teeme ära 2021“, heakorratööd Toomal ujumiskohas ja Kärdes

B. Kärde 9. Killamängud

C. Kärde Kuldkivi valimine

D. õppereisi aeg ja võimalused

E. loodus ja ajaloomatkad

F. spordiüritused

G. Kärde külaselts 10. aastapäeva tähistamine

Otsustati 26 poolthäälega/ üldkoosoleku otsusega sooviti ka sel aastal läbi viia kõiki üritusi, arvestades liikmemaksude laekumist, Jõgeva vallavalitsuse toetuse ja KOP toetuste saamist ning koroonapiiranguid.

MTÜ uue valitud juhatuse ülesandeks saab olema ürituste ajakava ja eelarve planeerimine, tegijate ja vastutajate valimine, üldine korraldus.

A – „Teeme ära“ koristustalgud maikuus, täpne kuupäev selgub aprillis 2021

Heakorrateema osas, mida korda teha, tuli erinevaid ettepanekuid:

K.Möllits tegi ettepanekud: lammutada Kärde-Tooma teel olev lagunenud putka, mis praegu ümbritsevat keskkonda ei kaunista; puhastada Kärde karjääris võsast nii, et saaks talvel kelgutada; pesta Kärde Rahumajakese aknad.

E.Raspel tegi ettepaneku teha külaseltsi poolt valda kirjalik ettepanek uuendada Kärde Rahumajakese ja Preilikivi juures olevaid pleekinud infotahvleid.

B – Killamängude toimumise kuupäev on 24.07.2021

C – seoses koroona-viirusega Kärde Kuldkivi valimise üritus lükata edasi esimese võimaluseni korraldada pidu (tõenäolisem välitingimustes ja suvel)

D – õppereis korraldada suve lõpus, eelinfo Kärde küla FB grupi kaudu

E – varakevadel matk Ripuka linnusemäele e. Punamäele. Giidiks K.Möllits.

F – Juunis rattamatk Endla ja Tirma külasse.

G - Kärde külaseltsi 10. juubeli, Kärde rahulepingu 360. aastapäeva, Kärde esmamainimise 610. aastapäeva ja praeguse Kärde küla 100. aasta juubeli tähistamine killamängudel .

Kärde küla on esmakordselt mainitud 1411. aastal. Kärde sai tuntuks rahu sõlmimise paigana Rootsi ja Venemaa vahel 1661. aastal. Esimesi renditalusid hakati välja mõõtma 1921. aastal, mil algas ka paljude praeguste kodude rajamine.

4. MTÜ Kärde Küla Selts juhatuse liikmete valimine

Kohalolijad tegid ettepanekuid juhatuse uute liikmete osas.

Monika Millend tegi ettepaneku valida juhatuse liikmeteks Lembit Aare, Voldemar Ilves ja Katrin Möllits.

Marve Millend tegi ettepaneku valida juhatuse liikmeteks Monika Millend, Lembit Aare, Margit Alliksaar, Pille Härma ja Taavi Möller

Lembit Aare tegi ettepaneku valida tagasi Marve Millend.

Nõusoleku juhatusse kandideerimiseks andsid Lembit Aare, Pille Härma, Monika Millend, Taavi Möller ja Marve Millend.

Otsustati: Üldkoosoleku otsusega kutsuti tagasi praegused juhatuse liikmed: Marve Millend, Pille Härma, Taavi Tõnts, Anneli Õim ja Martin Ilves

Poolt: 26 häält, vastu: 0 häält, erapooletuid: 0 häält

Otsustati: ühehäälselt, 26 poolthäälega (vastu 0, erapooletuid 0) kinnitada MTÜ Kärde Küla Seltsi uuteks juhatuse liikmeteks Lembit Aare, Pille Härma, Monika Millend, Taavi Möller ja Marve Millend.

5. Arvamused, ettepanekud ja teated

Tuletati meelde liikmemaksu tasumist.

Otsustati: seltsi liikmetel maksta veebruari lõpuks ära 2021 aasta liikmemaks 5 eurot.

L. Aare andis teada, et Kärde mõisapargi niitmist korraldab Kuremaa Enveko.

H.M. Härma tegi ettepaneku korraldada konkurss külaseltsile lipu ja vapi leidmiseks.

K.Möllits tegi ettepaneku tulevikus taastada omatoodangu müük/laat kas Toomal või Kärdes.

Marve Millend Margit Alliksaar

Juhataja Protokollija

Digitaalselt allkirjastatud Digitaalselt allkirjastatud